Ilmastovaikutuksemme vuonna 2022

Pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme olemme määrittäneet itsellemme kaikkien Greenhouse Gas (GHG) Protocol -luokkien ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet. Olemme laskeneet hiilidioksidipäästömme luokkien 1 ja 2 osalta vuodesta 2018 lähtien, ja myös luokan 3 osalta vuodesta 2020 lähtien.

Vuoden 2022 ilmastolaskelmat osoittavat, että luokkien 1 ja 2 päästöt ovat pienentyneet 8 % vertailuvuoteen 2018 verrattuna mutta luokan 3 päästöt ovat kasvaneet merkittävästi, jopa 39 %, vertailuvuoteen 2020 verrattuna. Kasvu johtuu pääasiassa myynnin voimakkaasta kokonaiskasvusta ja tarjonnan suuresta kasvusta. Tuotannon päästöt ostettua tuotetta kohden pienenivät kuitenkin 15 % vertailuvuoteen 2020 verrattuna, mikä johtuu suurelta osin uusiutuvan energian osuuden kasvusta toimitusketjussa.

Vuoden 2022 laskelmat osoittavat, että 1 % oli luokan 1 ja 2 päästöjä, kun taas jopa 99 % oli luokan 3 päästöjä. Luokkien 1 ja 2 päästöt olivat 673 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2022, mikä on 8 % vähemmän kuin vertailuvuonna 2018. Suurin osa päästöistä (69 %) oli peräisin myyntiorganisaatioidemme käytössä olevista ajoneuvoista. Koska Hultafors Groupin autokantaa ollaan sähköistämässä konsernin ajoneuvoperiaatteiden mukaisesti, pyrimme pienentämään näitä päästöjä merkittävästi. Päästöistä vain 1 % oli peräisin ostetusta sähköstä, koska toimipaikoissamme käytetään paljon uusiutuvaa sähköä (97 %).

Koska peräti 99 % Snickers Workwearin päästöistä kuuluu luokkaan 3, meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä kumppaneidemme, tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa, jotta voimme pienentää päästöjä merkittävästi. Vuonna 2022 luokan 3 päästöt olivat 59 466 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, mikä oli 39 % enemmän kuin vertailuvuonna. Kasvua selitti osittain myynnin voimakkaan kasvun jatkuminen, mutta myös varastojen kasvattamisella, jotta pystyimme vastaamaan asiakkaiden kysyntään pandemian jälkimainingeissa. Kun pandemiaan liittyvät häiriöt, kuten tehtaiden sulkemiset ja logistiikkahaasteet, helpottivat vuoden 2022 loppupuolella, toimitusketjun läpimenoajat lyhenivät nopeasti, mikä johti varastojen kasvuun ja siten päästöjen lisääntymiseen. Myönteistä on kuitenkin se, että tuotannon päästöt ostettua tuotetta kohden [hiilidioksidiekvivalenttikiloa/ostettu tuote] ovat laskelmien mukaan pienentyneet 15 % lähtötilanteeseen verrattuna. Päästöjen pienenemisen voidaan katsoa johtuneen uusiutuvien energialähteiden yleistymisestä toimitusketjussa sekä vähäpäästöisten tuotteiden osuuden kasvusta ostetuissa tuotteissa.

Jopa 93 % luokan 3 päästöistä on peräisin ostetuista tuotteista ja palveluista, ja suurin osa niistä syntyy kankaiden tuotannosta ja raaka-aineiden hankinnasta. Valtaosa päästöistä syntyy märkäprosessin aikana, joka on tekstiilien valmistuksessa käytetty erittäin paljon energiaa kuluttava prosessi. Suora yhteydenpito kaikkiin materiaalitoimittajiin, vakiintuneet hankintakäytännöt sekä syvään juurtunut, pitkäaikainen kumppanuus- ja toimitusketjustrategia mahdollistavat sen, että työmme ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi on jo hyvässä vauhdissa. Jotta voimme edelleen pienentää ilmastovaikutustamme merkittävästi, on ratkaisevan tärkeää toimia avoimesti ja tehdä jatkuvaa yhteistyötä sekä vaatteiden että raaka-aineiden tuottajien kanssa.

Vuoden 2022 kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytettyjen ensisijaisten tietojen osuus on kasvanut merkittävästi. Koska ilmastovaikutus on laskettu maailmanlaajuisten keskiarvojen sijaan ensisijaisten tietojen perusteella, raportoitu vaikutus kuvastaa Snickers Workwearin toimitusketjun todellista tilannetta. Ensisijaiset tiedot muodostavat perustan toimitusketjun muutoksista käytävälle keskustelulle, ja kaikki tuottajatasolla tehdyt muutokset näkyvät tuotemerkin ilmastoraportoinnissa. Suurimmat mahdollisuudet pienentää Snickers Workwearin toimitusketjun ilmastovaikutusta ovat energiatehokkuuden parantamisessa ja siirtymisessä uusiutuvaan energiaan. Nämä molemmat edellyttävät kuitenkin monimutkaisia ja aikaa vieviä siirtymiä, ja mahdollisten muutosten vaikutuksia voidaan mitata ja raportoida vasta toimien toteutusta seuraavana vuonna.

Ilmastovaikutusten pienentämissuunnitelma

Vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä aloimme ilmastotavoitteemme saavuttamiseksi laatia perusteellista analyysia, jossa tarvittavat vähennykset kvantifioidaan käyttämällä ilmastovaikutusten pienennysmallia. Analyysin tulokset toimivat tärkeänä ohjausasiakirjana, sillä ne tarjoavat perustan priorisoinnille sekä riskien, haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiselle. Ennen kaikkea niistä tulee tukiväline ilmastostrategiamme meneillään olevassa työssä.

Luokkien 1, 2 ja 3 selitykset

SUORAT PÄÄSTÖT: LUOKKA 1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät lähteistä, jotka ovat yrityksen itsensä käyttämiä.

EPÄSUORAT PÄÄSTÖT: LUOKKA 2 Yrityksen ostaman energian tuottamisessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt.

LISÄPÄÄSTÖT: LUOKKA 3 Yrityksen arvoketjussa syntyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt.